Školní řád

Školní řád MŠ Ohrozim
Č.j.: 6-1/2017Účinnost od:1.9.2017
Spisový znak: SP 01/17Skartační znak: S10
Zrušovací účinnost: Školní řád ze dne 1.1.2017
Č.j. 5-1/2017

Mateřská škola Ohrozim, Ohrozim č. 58, 798 03 PLUMLOV
ředitelka školy: Bc. Lenka Burgrová
telefon: 773 223 831
e-mail: msohrozim@seznam.cz
webové stránky: www.skolkaohrozim.cz

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • podmínky pro povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole
 • provoz a vnitřní režim školy
 • systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Zákonní zástupci předávají dítě pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, popřípadě na školní zahradě.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte pedagogickým pracovnicím a jeho přebíráním formou písemného pověření. Formulář k pověření je k dispozici u pedagoga ve třídě.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 1. a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. b) informuje telefonicky ředitelku školy,
 3. c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Zákonní zástupci nebo pověřené osoby, pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou, pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi a pro převzetí dítěte, po dobu jednání s pedagogy školy nebo provozní pracovnicí.

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, ředitelce nebo učitelce školy,

Povinnosti zákonných zástupců:

 • zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně,
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé,
 • zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte
 • zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně sdělit každou změnu související s dítětem ředitelce nebo učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav)
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

Práva dítěte:

 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku),
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Povinnosti dítěte:

 • dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

PODMÍNKY A ORGANIZACE POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

platnost od 1.1.2017

Povinné předškolní vzdělávání je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a končí zahájením povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

K povinnému předškolnímu vzdělávání ze zákona ředitelka školy přijímá:

-děti, které jsou státními občany České republiky a které pobývají na území České republiky déle než 90 dní

– děti, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie a které na území České republiky pobývají déle než 90 dní

– děti jiných cizinců, které jsou oprávněny pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dní

– děti, které jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte:

 • je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání, pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kterou je Mateřská škola,Ohrozim, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven ředitelkou školy na 8:00 hod.
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

– telefonicky do mateřské školy

– písemně ředitelce nebo učitelce

– osobně ředitelce nebo učitelce

 • po návratu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost omluvit písemně   ve třídě na omluvném listu dítěte
 • předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím
 • ředitelka eviduje školní docházku třídy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

     Jiný způsob povinného vzdělávání, a to pouze těmito způsoby:

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ( zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce Mateřské školy Ohrozim, oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte)
 • vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a 48a (zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy, oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, toto vzdělávání se řídí těmito pravidly:

–      bude-li dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

–      v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání dítěte nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy

–      oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat :

1)   jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

2)   uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

3)   důvody pro individuální vzdělávání dítěte

–      zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte na ověřování úrovně individuálního vzdělávání,

–      termín přezkoušení dítěte v jednotlivých vzdělávacích oblastech  je stanoven na 13.11. , náhradní termín na 27.11 v Mateřské škole Ohrozim, ověřování bude probíhat od 7,30 hodin do 9,30 hodin ve třídě s dětmi v běžném provozu a od 9,30 hodin do 10,00 hodin individuálně s dítětem.

–      výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle §16 odst.2 písm.d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

Práva ředitelky mateřské školy vyplývající z povinného předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy

 • má právo ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověřování úrovně individuálního vzdělávání
 • má právo požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte od zákonného zástupce dítěte
 • má povinnost doporučit zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • má povinnost, přijme-li k povinnému vzdělávání dítě, které nemá trvalý pobyt (místo pobytu) v Ohrozimi, oznámit přijetí bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy tohoto dítěte.

Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola Ohrozim poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Ohrozim č. 58, Plumlov 798 03  

Provoz MŠ je od 6, 30 do 16,30 hodin

Počet tříd: 2

Veškeré informace o akcích, změnách v provozu školy jsou v předstihu vyvěšeny na nástěnce u hl. vchodu a www.skolkaohrozim.cz, doporučujeme rodičům pravidelně sledovat tyto zdroje.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Budova je uzavřena el. zámkem a vstup je řízen přes domovní komunikátor, z důvodu zamezení vstupu cizím osobám jsou rodiče poučeni o nutnosti důsledného uzavření dveří při odchodu z budovy.

Zákonní zástupci omlouvají dítě telefonicky, stravu nelze  odhlásit na tentýž den, pouze  na následující den a to nejpozději do 11 hod. předchozího dne, na další dny je možné omlouvat kdykoliv v průběhu dne.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé.  Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tato skutečnost se neprodleně ohlásí škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče dítěte. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí, pohybovat se v prostorách školy bez dohledu.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitel školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Organizace dne

7:00 – 8:30 hod.: příchod dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové  aktivity

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:00 – 9:30 hod: řízené činnosti dle ŠVP

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, st. děti MAXÍK,(flétna)

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity1

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, odchod dětí.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu od 2. – 16.5. , termín je projednán se zřizovatelem. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů na vývěsce v obci, na webových stránkách MŠ i obce Ohrozim v dostatečném předstihu (měsíc). Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita.  

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vyplní až  při zápisu v MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ pro převzetí rozhodnutí o přijetí, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ. Veškeré další informace získají na www. skolkaohrozim.cz a na informační schůzce na začátku šk. roku.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Evidence dítěte

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu ošetřující lékař dítěte.

Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon…….).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ (Vícov, Plumlov, Mostkovice) možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“, aktuální výše úplaty a způsob platby je uveden na informační nástěnce a www. stránkách. Platba probíhá v hotovosti v MŠ

–      u provozní pracovnice – možnost platby pololetně – termín :  1.pol. do  20.9.     

                                                                                                           2.pol. do  20.2.

                                 – měsíčně termín – : do 20. dne v daném měsíci.

V případě přerušení provozu v době prázdnin je výše úplaty stanovena poměrnou částí k počtu dnů provozu v daném měsíci, v případě nižšího počtu dnů provozu MŠ než 5 dnů v daném měsíci se úplata nehradí.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena Školní jídelnou Ptení, je zveřejněna na nástěnce v chodbě MŠ – platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zákonného zástupce nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ, více. www.skolkaohrozim.cz , nebo ve Školní jídelně Ptení, tel. 731 522 926.

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla se v MŠ stravuje vždy. Odhlašování provádí rodič telefonicky, vyzvednutí obědu lze pouze první den nepřítomnosti dítěte, a to v době od 11,00  do 11,30. Neodhlášené obědy propadají. Stravu přinesenou z domova lze podávat pouze na základě lékařského doporučení, v případě dietních omezení u dítěte a projednání s ředitelkou školy, není přípustné nahrazovat stravu v MŠ vlastními potravinami, v případě, že dítě některá jídla odmítá. Děti do jídla nenutíme, ale dbáme, aby ochutnalo nabízenou stravu. Naší snahou je u dětí vytvářet návyky zdravého stravování. Děti mají v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, výběrem slazeného i neslazeného nápoje.

Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14:15 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11.45 – 12.30 hod.

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno z a závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

1) Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Ředitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s učitelkou. Po 3 měsících dojde společně se zákonnými zástupci k vyhodnocení plánu pedagogické podpory. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí MŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

2)Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení spolu s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

3)Vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 • prostor školní zahrady je pravidelně kontrolován a jsou odstraňovány případné závady

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, v herně v přízemí, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 • vždy zajistí dostatečnou výměnu vzduchu a vhodné oblečení dětí  

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci Školního vzdělávacího programu je zpracován i Program prevence patologických jevů, děti jsou nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Cenné věci a hračky

Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k jejich poškození nebo ztrátě. Vybavení mateřské školy hračkami je dostatečné, není tedy dovoleno, aby si děti nosily hračky z domova. Výjimkou jsou pouze plyšové hračky, které má dítě na svém lehátku při odpoledním odpočinku.

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 28. 8. 2017.

Školní řád je zveřejněn v šatně dětí, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2017

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy.

Vydala ředitelka školy: Bc. Lenka Burgrová