Aktuality

Informace k otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,
obdržela jsem upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.


Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší mateřské školy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění_dne 12. 4. 2021 do odvol.. (1) /

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:
-Nemá příznaky onemocnění COVID -19
-Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
-Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
Přehled návazných postupů při testování dětí:
priloha_892349012_0_testovani diagram
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.
https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OHROZIM:
Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.
Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.
Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.
Testovací místností bude herna/tělocvična v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na výsledek testu.
V případě negativního výsledku odvede rodič dítě do šatny,kde se převléknea pakjej předá ped.pracovnici, která jej odvede do třídy.
V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf
NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!
V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Bc. Lenka Burgrová
ředitelka školy